REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Urheiluhieroja Jasmin Kauppisen henkilötietolain (§10) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.11.2020.

Rekisterinpitäjä

Jasmin Kauppinen
Aleksis Kiven katu 30
33200 Tampere
puh. 0400794687

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jasmin Kauppinen

puh. 0400794687

Rekisterin nimi

Toiminimi Jasmin Kauppinen yhdistetty asiakas- ja potilastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun valvontaan.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on ammatinharjoittajalle lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

  • laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,
  • laki potilaan asemasta ja oikeuksista,
  • terveydenhuoltolaki,
  • sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja
  • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisteriin liitetään Jasmin Kauppisen ajanvaraus – ja potilastietorekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin Timma-asiakasrekisterin palvelimelle rekisterin ylläpitäjän selaimen kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Jasmin Kauppisen palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Manuaalista rekisteriä säilytetään Jasmin Kauppisen toimipisteellä lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Alla oleva linkki Finlexin sivuille ”Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista, (§10 potilasasiakirjoihin merkittävät perustiedot)